Book Rating
Narrator Rating

نگاهی نو در عقاید عرفا

Unabridged Audio Book

Download On Audiobooks.com
Stream On Audiobooks.com

Download or Stream instantly more than 55,000 audiobooks.
Listen to "نگاهی نو در عقاید عرفا" on your iOS and Android device.

Don't have an iOS or Android device, then listen in your browse on any PC or Mac computer.

Author:

Narrator:

Length:

Publisher:

Date:

دادبه دادمهر

10 Hours 4 Minutes

Findaway Voices

May 2020

Audio Book Summary

در حدیث قدسی درباره عشق به معبود و عشق معبود به مخلوق آمده است: آن ‌کس که مرا طلب کند، من را می‌یابد/ و آن ‌کس که مرا یافت، من را می‌شناسد/ و آن کس که مرا شناخت، من را دوست می‌دارد/ و آن کس که مرا دوست داشت، به من عشق می‌ورزد/ و آن کس که به من عشق ورزید، من نیز به او عشق می‌ورزم/ و آن ‌که من به او عشق ورزم، او را می‌كشم/ و آن ‌کس که من بکشم، خون‌بهای او بر من واجب است/ و آن‌ س که خون‌بهایش بر من واجب شد، پس خود من خون‌بهای او می‌باشم. 


جهانیان همه گر منع می‌كنند از عشق من آن کنم که خداوندگار فرماید

Similar Audio Books