Book Rating
Narrator Rating

??i M? L?ch

Unabridged Audio Book

Download On Audiobooks.com
Stream On Audiobooks.com

Download or Stream instantly more than 55,000 audiobooks.
Listen to "??i M? L?ch" on your iOS and Android device.

Don't have an iOS or Android device, then listen in your browse on any PC or Mac computer.

Author:

Narrator:

Length:

Publisher:

Date:

Quang Dien

2 Hours 22 Minutes

Authors Republic

August 2019

Audio Book Summary

Ch?ng th? mà h?n ta l?i d?ng ngay ? ph? chính m?t tòa nhà gác tráng l? nguy nga cùng là s?m ?? các bàn, gh?, t?, s?p toàn b?ng g?, b?ng tr?c. Ng??i ta l?u ý nh?t ??n cái t? s?t c?a h?n v?a cao, v?a to v?a n?ng. Hôm mua t? ? Hà N?i v?, nh?ng ti?n thuê ch? t? ga vào ph? c?ng ?ã t?n phí m?t n?m ??ng r?i, vì ph?i tám ng??i l?c l??ng m?i v?n n?i cái kh?i s?t kh?ng l? ?y. C? L?nh bày cái 'bi?u hi?u' s? giàu có ?y ? ngay phòng khách.

Similar Audio Books