Searching for: "Khai Hung"

  • Khai Hung

    Ch?ng th? mà h?n ta l?i d?ng ngay ? ph? chính m?t tòa nhà gác tráng l? nguy nga cùng là s?m ?? các bàn, gh?, t?, s?p toàn b?ng g?, b?ng tr?c. Ng??i ta l?u ý nh?t ??n cái t? s?t c?a h?n v?a cao, v?a to v?a n?ng. Hôm mua t? ? Hà N?i v?, nh?ng ti?n thuê ch? t? ga vào ph? c?ng ?ã t?n phí m?t n?m ??ng r?i, vì ph?i tám ng??i l?c l??ng m?i v?n n?i cái kh?i s?t kh?ng l? ?y. C? L?nh bày cái 'bi?u hi?u' s? giàu có ?y ? ngay phòng...read more