Sample

Unang Sugilanon gikan sa Librong 'Larawan': Si Amboy, ang Palahubog

Written by: Vicente Rama
Narrated by: April Gonzales